Privacy Beleid

We geven geen juridisch advies. Het getoonde privacybeleid dient uitsluitend als voorbeeld en inspiratie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.

Inleiding en overzicht

We hebben deze privacyverklaring (versie 12/23/2021-311905239) geschreven om je, in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgeving, uit te leggen welke persoonsgegevens (kortweg gegevens) wij als verwerkingsverantwoordelijke – en de door ons ingeschakelde verwerkers (bijv. providers) – verwerken, in de toekomst zullen verwerken en welke rechtmatige opties je hebt. De gebruikte termen moeten geslachtsneutraal worden opgevat. Kortom, wij informeren u uitgebreid over de gegevens die wij over u verwerken. Privacyverklaringen klinken meestal erg technisch en gebruiken juridische terminologie. Deze privacyverklaring daarentegen is bedoeld om de belangrijkste zaken voor u zo eenvoudig en transparant mogelijk te beschrijven. Voor zover dit de transparantie ten goede komt, worden technische termen op een lezersvriendelijke manier uitgelegd, links naar verdere informatie gegeven en afbeeldingen gebruikt. Op deze manier informeren we u in duidelijke en eenvoudige taal dat we alleen persoonsgegevens verwerken in het kader van onze zakelijke activiteiten als er een overeenkomstige wettelijke basis is. Dit is zeker niet mogelijk door zo beknopt, onduidelijk en legalistisch mogelijke uitleg te geven, zoals vaak gebruikelijk is op het internet als het gaat om gegevensbescherming. Ik hoop dat u de volgende uitleg interessant en informatief vindt, en misschien zijn er een of twee stukjes informatie die u nog niet wist. Als u nog vragen hebt, willen we u vragen contact op te nemen met de hieronder of in het impressum genoemde verantwoordelijke, de beschikbare links te volgen en meer informatie te bekijken op sites van derden. Onze contactgegevens vindt u natuurlijk ook in het impressum.

Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door ons in het bedrijf worden verwerkt en op alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt door bedrijven die door ons zijn aangesteld (orderverwerkers). Onder persoonsgegevens verstaan we informatie in de zin van art. 4 nr. 1 DSGVO, zoals de naam, het e-mailadres en het postadres van een persoon. De verwerking van persoonsgegevens zorgt ervoor dat wij onze diensten en producten kunnen aanbieden en factureren, zowel online als offline. Het toepassingsgebied van dit privacybeleid omvat:
 • alle online aanwezigheid (websites, online winkels) die we beheren
 • aanwezigheid in sociale media en e-mailcommunicatie
 • mobiele apps voor smartphones en andere apparaten
Kortom, de gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle gebieden waarop persoonsgegevens in het bedrijf via de bovengenoemde kanalen op een gestructureerde manier worden verwerkt. Als we buiten deze kanalen om rechtsbetrekkingen met u aangaan, zullen we u indien nodig afzonderlijk informeren.

Wettelijke basis

In de volgende privacyverklaring geven wij u transparante informatie over de wettelijke beginselen en voorschriften, d.w.z. de rechtsgrondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op grond waarvan wij persoonsgegevens mogen verwerken. Wat het EU-recht betreft, verwijzen wij naar VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016, die u uiteraard online kunt lezen op EUR-Lex, de toegang tot het EU-recht, op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.  Wij verwerken uw gegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:
 • Toestemming (Artikel 6(1)(a) DSGVO): Je hebt ons toestemming gegeven om gegevens te verwerken voor een specifiek doel. Een voorbeeld hiervan is het opslaan van uw ingevoerde gegevens van een contactformulier.
 • Contract (Artikel 6(1) lit. b DSGVO): Om een contract of precontractuele verplichtingen met u na te komen, verwerken wij uw gegevens. Als we bijvoorbeeld een koopcontract met u sluiten, hebben we vooraf persoonlijke gegevens nodig.
 • Wettelijke verplichting (Artikel 6(1)(c) DSGVO): Als we onderworpen zijn aan een wettelijke verplichting, verwerken we je gegevens. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden. Deze bevatten meestal persoonsgegevens.
 • Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO): In het geval van legitieme belangen die uw fundamentele rechten niet beperken, behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens te verwerken. Wij moeten bijvoorbeeld bepaalde gegevens verwerken om onze website op een veilige en economisch efficiënte manier te kunnen exploiteren. Deze verwerking is daarom een legitiem belang.
Andere voorwaarden, zoals het uitvoeren van opnames in het algemeen belang en de uitoefening van het openbaar gezag, evenals de bescherming van vitale belangen, zijn voor ons over het algemeen niet relevant. Mocht een dergelijke rechtsgrond toch relevant zijn, dan wordt deze op de betreffende plaats vermeld. Naast de EU-verordening zijn ook nationale wetten van toepassing:
 • In Oostenrijk is dit de federale wet op de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Data Protection Act), afgekort DSG.
 • In Duitsland is de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, kortweg BDSG, van toepassing.
 • Als er andere regionale of nationale wetten van toepassing zijn, zullen we u hierover informeren in de volgende paragrafen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, vindt u hieronder de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon of instantie: [Bedrijfsnaam] [Adres] [Telefoonnummer] [E-mailadres] Afdruk: [Link]

Opslagperiode

Het feit dat we persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten, geldt als algemeen criterium binnen ons bedrijf. Dit betekent dat we persoonlijke gegevens verwijderen zodra de reden voor het verwerken van de gegevens niet meer bestaat. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te slaan, zelfs nadat het oorspronkelijke doel niet meer bestaat, bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden. Als u wilt dat uw gegevens worden gewist of als u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden de gegevens zo snel mogelijk gewist voor zover er geen verplichting is om ze te bewaren. We zullen u hierna informeren over de specifieke duur van de betreffende gegevensverwerking, voor zover we hierover meer informatie hebben.

Rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Volgens artikel 13 DSGVO hebt u recht op de volgende rechten om ervoor te zorgen dat gegevens eerlijk en transparant worden verwerkt:
 • Volgens artikel 15 DSGVO heeft u het recht om te weten of wij gegevens over u verwerken. Als dit het geval is, hebt u het recht om een kopie van de gegevens te ontvangen en de volgende informatie te weten:
  • Voor welk doel we verwerken;
  • de categorieën, d.w.z. de soorten gegevens die worden verwerkt;
  • wie deze gegevens ontvangt en als de gegevens worden doorgegeven aan derde landen, hoe de veiligheid kan worden gegarandeerd;
  • hoe lang de gegevens worden opgeslagen;
  • het bestaan van het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
  • dat u een klacht kunt indienen bij een toezichthoudende autoriteit (links naar deze autoriteiten vindt u hieronder);
  • De herkomst van de gegevens als we deze niet bij u hebben verzameld;
  • Of er profilering wordt uitgevoerd, d.w.z. of gegevens automatisch worden geëvalueerd om tot een persoonlijk profiel van u te komen.
 • Je hebt recht op rectificatie van gegevens volgens Artikel 16 GDPR, wat betekent dat we gegevens moeten corrigeren als je fouten vindt.
 • U hebt het recht op wissen (“recht om vergeten te worden”) volgens Artikel 17 GDPR, wat specifiek betekent dat u kunt verzoeken om het wissen van uw gegevens.
 • Volgens Artikel 18 van de GDPR heb je het recht op beperking van de verwerking, wat betekent dat we de gegevens alleen mogen opslaan maar niet verder mogen gebruiken.
 • Volgens artikel 19 van de GDPR heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat we je gegevens op verzoek in een standaardformaat zullen verstrekken.
 • Volgens artikel 21 DSGVO heb je het recht om bezwaar te maken, wat een wijziging in de verwerking inhoudt na de handhaving
  • Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang, uitoefening van openbaar gezag) of artikel 6, lid 1, onder f) (gerechtvaardigd belang), kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. We zullen dan zo snel mogelijk controleren of we wettelijk aan dit bezwaar kunnen voldoen.
  • Als gegevens worden gebruikt voor directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit type gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens dan niet langer gebruiken voor direct marketing.
  • Als gegevens worden gebruikt voor profilering, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen dit type gegevensverwerking. Wij mogen uw gegevens daarna niet meer gebruiken voor profilering.
 • Volgens Artikel 22 van de GDPR kunt u het recht hebben om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (bijvoorbeeld profilering).
Kortom, je hebt rechten – aarzel niet om contact op te nemen met de hierboven vermelde toezichthouder! Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de website te vinden is op https://www.dsb.gv.at/. In Duitsland is er een functionaris voor gegevensbescherming voor elke deelstaat. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie (BfDI). De volgende lokale autoriteit voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor ons bedrijf:

Beveiliging gegevensverwerking

Om persoonlijke gegevens te beschermen, hebben we zowel technische als organisatorische maatregelen geïmplementeerd. Waar mogelijk versleutelen of pseudonimiseren we persoonlijke gegevens. Op deze manier maken we het, binnen onze mogelijkheden, voor derden zo moeilijk mogelijk om persoonlijke informatie uit onze gegevens af te leiden. Artikel 25 van de GDPR verwijst naar “gegevensbescherming door technisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen” en betekent dus dat zowel software (bijv. formulieren) als hardware (bijv. toegang tot de serverruimte) altijd ontworpen moeten worden met het oog op beveiliging en dat passende maatregelen moeten worden genomen. Hierna gaan we, indien nodig, dieper in op specifieke maatregelen.

TLS-codering met https

TLS, encryptie en https klinken erg technisch en dat zijn ze ook. We gebruiken HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor “beveiligd hypertext overdrachtsprotocol”) om gegevens op een afluisterveilige manier over het internet te versturen. Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van je browser naar onze webserver beveiligd is – niemand kan “meeluisteren”. Hiermee hebben we een extra beveiligingslaag geïntroduceerd

Communicatie

Samenvatting communicatie 👥 Betrokkenen: Iedereen die met ons communiceert per telefoon, e-mail of online formulier 📓 Verwerkte gegevens: bijv. telefoonnummer, naam, e-mailadres, ingevoerde formuliergegevens. Meer details zijn te vinden in het respectieve contacttype dat wordt gebruikt 🤝 Doel: Afhandeling van communicatie met klanten, zakelijke partners, enz. 📅 Opslagperiode: Duur van de business case en wettelijke vereisten ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (Contract), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Rechtmatige belangen)
Wanneer u contact met ons opneemt en per telefoon, e-mail of online formulier met ons communiceert, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt. De gegevens worden verwerkt voor de behandeling en verwerking van uw vraag en de bijbehorende zakelijke transactie. De gegevens worden bewaard voor dezelfde periode of zolang als wettelijk is vereist. Betrokken personen Alle personen die contact met ons zoeken via de door ons aangeboden communicatiekanalen zijn betrokken bij de bovengenoemde processen. Telefoon Als u ons belt, worden de gespreksgegevens pseudoniem opgeslagen op het betreffende eindapparaat en bij de gebruikte telecommunicatieprovider. Bovendien kunnen gegevens zoals naam en telefoonnummer vervolgens per e-mail worden verzonden en opgeslagen om uw aanvraag te beantwoorden. De gegevens worden gewist zodra de zaak is afgehandeld en de wettelijke vereisten dit toestaan. E-mail Als u via e-mail met ons communiceert, kunnen gegevens worden opgeslagen op het betreffende eindapparaat (computer, laptop, smartphone, …) en gegevens worden opgeslagen op de e-mailserver. De gegevens worden verwijderd zodra de zaak is afgehandeld en de wettelijke vereisten dit toestaan. Online formulieren Als u met ons communiceert via online formulieren, worden de gegevens opgeslagen op onze webserver en mogelijk doorgestuurd naar een e-mailadres van ons. De gegevens worden verwijderd zodra het zakelijke belang is beëindigd en de wettelijke vereisten dit toestaan. Wettelijke basis De verwerking van gegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming): U geeft ons toestemming om uw gegevens op te slaan en verder te gebruiken voor doeleinden die verband houden met de business case; Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contract): Er is een noodzaak voor de uitvoering van een contract met jou of een verwerker zoals de telefoonprovider, of we moeten de gegevens verwerken voor precontractuele activiteiten, zoals het opstellen van een offerte; Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen): We willen klantvragen en zakelijke communicatie op een professionele manier uitvoeren. Hiervoor zijn bepaalde technische voorzieningen zoals e-mailprogramma’s, servers voor uitwisseling en mobiele operators nodig om de communicatie efficiënt te laten verlopen.

Cookies

Samenvatting cookies 👥 Betrokkenen: bezoekers van de website 🤝 Doel: afhankelijk van de cookie in kwestie. Meer details vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt. 📓 Verwerkte gegevens: Afhankelijk van de cookie die in elk geval wordt gebruikt. Meer informatie vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt. 📅 Opslagperiode: Afhankelijk van de cookie in kwestie, kan variëren van uren tot jaren ⚖️ Wettelijke basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (legitieme belangen).
Onze website maakt gebruik van HTTP-cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan. Hieronder leggen we uit wat cookies zijn en waarom ze worden gebruikt, zodat je het volgende privacybeleid beter kunt begrijpen. Wanneer u op internet surft, gebruikt u een browser. Populaire browsers zijn Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer en Microsoft Edge. De meeste websites slaan kleine tekstbestanden op in uw browser. Deze bestanden worden cookies genoemd. Eén ding valt niet te ontkennen: Cookies zijn echt handige hulpjes. Bijna alle websites gebruiken cookies. Om precies te zijn zijn het HTTP-cookies, want er zijn ook andere cookies voor andere toepassingen. HTTP-cookies zijn kleine bestanden die door onze website op je computer worden opgeslagen. Deze cookiebestanden worden automatisch in de cookiemap geplaatst, in feite het “brein” van je browser. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. Bij het definiëren van een cookie moeten ook een of meer attributen worden opgegeven. Cookies slaan bepaalde gebruikersgegevens over u op, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u terugkeert naar onze site, stuurt uw browser de “gebruikersgerelateerde” informatie terug naar onze site. Dankzij cookies weet onze site wie u bent en biedt u de instelling die u gewend bent. In sommige browsers heeft elke cookie zijn eigen bestand, in andere, zoals Firefox, worden alle cookies in één bestand opgeslagen. De volgende afbeelding toont een mogelijke interactie tussen een webbrowser, zoals Chrome, en de webserver. In dit geval vraagt de webbrowser een website op en ontvangt een cookie terug van de server, die de browser opnieuw gebruikt zodra een andere pagina wordt opgevraagd. Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door onze site aangemaakt, third-party cookies worden door partnerwebsites aangemaakt (bijv. Google Analytics). Elke cookie moet afzonderlijk worden beoordeeld, omdat elke cookie andere gegevens opslaat. Bovendien varieert de vervaltijd van een cookie van een paar minuten tot een paar jaar. Cookies zijn geen softwareprogramma’s en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of ander “ongedierte”. Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op je pc. Cookies kunnen er bijvoorbeeld als volgt uitzien: Naam: _ga Waarde: GA1.2.1326744211.152311905239-9 Doel: websitebezoekers onderscheiden Vervaldatum: na 2 jaar Een browser moet deze minimale afmetingen kunnen ondersteunen:
 • Ten minste 4096 bytes per cookie
 • Ten minste 50 cookies per domein
 • Ten minste 3000 koekjes in totaal
Doel van verwerking via cookies Het doel hangt uiteindelijk af van de cookie in kwestie. Meer informatie vindt u hieronder of bij de fabrikant van de software die de cookie instelt. Welke gegevens worden verwerkt? Cookies zijn kleine hulpjes voor veel verschillende taken. Helaas is het niet mogelijk om te veralgemenen welke gegevens in cookies worden opgeslagen, maar we zullen je in het volgende privacybeleid informeren over de verwerkte of opgeslagen gegevens. Opslagduur van cookies De opslagduur hangt af van de cookie in kwestie en wordt hieronder gespecificeerd. Sommige cookies worden na minder dan een uur verwijderd, andere kunnen meerdere jaren op een computer opgeslagen blijven. U kunt de opslagperiode ook zelf beïnvloeden. U kunt alle cookies op elk gewenst moment handmatig verwijderen via uw browser (zie ook “Recht op bezwaar” hieronder). Bovendien worden cookies die zijn gebaseerd op toestemming uiterlijk na het intrekken van uw toestemming verwijderd, waarbij de rechtmatigheid van de opslag tot dat moment onaangetast blijft. Recht van bezwaar – hoe kan ik cookies verwijderen? U bepaalt zelf hoe en of u cookies wilt gebruiken. Ongeacht van welke dienst of website de cookies afkomstig zijn, u hebt altijd de mogelijkheid om cookies te verwijderen, uit te schakelen of slechts gedeeltelijk toe te staan. U kunt bijvoorbeeld cookies van derden blokkeren, maar alle andere cookies toestaan. Als u wilt weten welke cookies in uw browser zijn opgeslagen of als u de cookie-instellingen wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit vinden in de instellingen van uw browser: Chrome: Cookies verwijderen, inschakelen en beheren in Chrome Safari: Cookies en websitegegevens beheren met Safari Firefox: Cookies verwijderen om gegevens te verwijderen die websites op uw computer hebben geplaatst Internet Explorer: Cookies verwijderen en beheren Microsoft Edge: Cookies verwijderen en beheren Als u over het algemeen geen cookies wilt, kunt u uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie geplaatst gaat worden. Op die manier kunt u voor elk cookie beslissen of u het wilt toestaan of niet. De procedure verschilt per browser. U kunt de instructies het beste opzoeken in Google met de zoekterm “cookies Chrome verwijderen” of “cookies Chrome uitschakelen” in het geval van een Chrome-browser. Wettelijke basis Sinds 2009 zijn er de zogenaamde “Cookierichtlijnen”. Hierin staat dat voor het opslaan van cookies uw toestemming nodig is (Artikel 6 (1) lit. a DSGVO). Binnen de EU-landen wordt er echter nog steeds heel verschillend gereageerd op deze richtlijnen.

Web Hosting Introductie

Webhostingoverzicht 👥 Betrokkenen: websitebezoekers 🤝 Doel: Professionele hosting van de website en het veiligstellen van de werking ervan 📓 Verwerkte gegevens: IP-adres, tijdstip van websitebezoek, gebruikte browser en andere gegevens. Meer informatie vindt u hieronder of bij de desbetreffende webhostingprovider. 📅 Opslagperiode: afhankelijk van de desbetreffende provider, maar meestal 2 weken ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (gerechtvaardigde belangen).
Wat is webhosting? Wanneer u tegenwoordig websites bezoekt, wordt bepaalde informatie – waaronder persoonlijke gegevens – automatisch aangemaakt en opgeslagen, ook op deze website. Deze gegevens moeten zo spaarzaam mogelijk en alleen gemotiveerd worden verwerkt. Met website bedoelen we overigens het geheel van alle webpagina’s op een domein, dus alles vanaf de startpagina (homepage) tot de allerlaatste subpagina (zoals deze). Met domein bedoelen we bijvoorbeeld example.de of sampleexample.com. Als je een website op een scherm wilt bekijken, gebruik je daarvoor een programma dat webbrowser heet. Sommige webbrowsers ken je waarschijnlijk wel van naam: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Apple Safari. Deze webbrowser moet verbinding maken met een andere computer waar de code van de website is opgeslagen: de webserver. Het beheren van een webserver is een ingewikkelde en dure taak, daarom wordt dit meestal gedaan door professionele providers, de providers. Deze bieden webhosting aan en zorgen zo voor een betrouwbare en foutloze opslag van websitegegevens. Wanneer de browser op je computer (desktop, laptop, smartphone) verbinding maakt en tijdens de gegevensoverdracht van en naar de webserver, kunnen er persoonlijke gegevens worden verwerkt. Enerzijds slaat uw computer gegevens op en anderzijds moet de webserver ook gegevens een tijdje opslaan om een goede werking te garanderen. Ter illustratie: Waarom verwerken we persoonlijke gegevens? De doeleinden van gegevensverwerking zijn:
 1. Professionele hosting van de website en beveiliging van de werking ervan.
 2. Operationele en IT-beveiliging handhaven
 3. Anonieme evaluatie van toegangsgedrag om ons aanbod te verbeteren en, indien nodig, voor wetshandhaving of vervolging van claims.
Welke gegevens worden verwerkt? Zelfs terwijl u onze website nu bezoekt, slaat onze webserver, de computer waarop deze website is opgeslagen, gewoonlijk automatisch gegevens op zoals
 • het volledige internetadres (URL) van de website die u bezoekt (bijv. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=311905239)
 • browser en browserversie (bijv. Chrome 87)
 • het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 10)
 • het adres (URL) van de eerder bezochte pagina (referrer URL) (bijv. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/)
 • de hostnaam en het IP-adres van het apparaat dat wordt benaderd (bijv. COMPUTERNAME en 194.23.43.121)
 • Datum en tijd
 • in bestanden, de zogenaamde webserverlogbestanden.
Hoe lang worden gegevens opgeslagen? In de regel worden de bovenstaande gegevens twee weken bewaard en daarna automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door, maar we kunnen niet uitsluiten dat deze gegevens bij onwettig gedrag door de autoriteiten kunnen worden ingezien. Kortom, uw bezoek wordt geregistreerd door onze provider (bedrijf dat onze website op speciale computers (servers) laat draaien), maar we delen uw gegevens niet zonder uw toestemming! Wettelijke basis De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van webhosting vloeit voort uit art. 6 (1) lit. f DSGVO (bescherming van gerechtvaardigde belangen), omdat het gebruik van professionele hosting bij een provider noodzakelijk is om het bedrijf op een veilige en gebruiksvriendelijke manier op het internet te presenteren en om hieruit indien nodig aanvallen en claims te kunnen uitvoeren. Tussen ons en de hostingprovider bestaat meestal een overeenkomst over de verwerking in opdracht overeenkomstig art. 28 f. DSGVO, dat de naleving van de gegevensbescherming waarborgt en de gegevensveiligheid garandeert.

Inleiding Website Bouwsteensystemen

Website Bouwsteensystemen Privacybeleid Samenvatting 👥 Betrokkenen: bezoekers van de website 🤝 Doel: optimalisatie van onze serviceprestaties 📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals technische gebruiksinformatie zoals browseractiviteit, clickstreamactiviteit, sessie heatmaps, evenals contactgegevens, IP-adres of uw geografische locatie. Meer details vindt u hieronder in dit privacybeleid en in het privacybeleid van de aanbieders. Opslagperiode: afhankelijk van de aanbieder ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitieme belangen), Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming).
Wat zijn websitebouwsystemen? Wij gebruiken een websitebouwpakketsysteem voor onze website. Modulaire systemen zijn speciale vormen van een content management systeem (CMS). Met een modulair systeem kunnen websitebeheerders heel eenvoudig en zonder programmeerkennis een website maken. In veel gevallen bieden webhosts ook bouwsteensystemen aan. Door het gebruik van een modulair systeem kunnen ook persoonlijke gegevens van u worden verzameld, opgeslagen en verwerkt. In deze tekst over gegevensbescherming geven we algemene informatie over gegevensverwerking door modulaire systemen. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaringen van de aanbieder. Waarom gebruiken we bouwsteensystemen voor onze website? Het grootste voordeel van een modulair systeem is het gebruiksgemak. We willen u een duidelijke, eenvoudige en overzichtelijke website bieden, die we gemakkelijk zelf kunnen bedienen en onderhouden – zonder externe ondersteuning. Een modulair systeem biedt nu veel handige functies die we zelfs zonder programmeerkennis kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen we onze aanwezigheid op het web aanpassen aan onze wensen. Waarom gebruiken we bouwsteensystemen voor onze website? Het grootste voordeel van een modulair systeem is het gebruiksgemak. We willen een duidelijke, eenvoudige en overzichtelijke website bieden, die we gemakkelijk zelf kunnen bedienen en onderhouden – zonder externe ondersteuning. Een modulair systeem biedt nu veel handige functies die we zelfs zonder programmeerkennis kunnen gebruiken. Dit stelt ons in staat om onze aanwezigheid op het web naar onze wensen vorm te geven en u een informatieve en aangename tijd op onze website te bieden. Welke gegevens worden opgeslagen door een modulair systeem? Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt natuurlijk af van het gebruikte websitebouwpakketsysteem. Elke provider verwerkt en verzamelt andere gegevens van de websitebezoeker. In de regel worden echter technische gebruiksgegevens zoals besturingssysteem, browser, schermresolutie, taal- en toetsenbordinstellingen, hostingprovider en de datum van uw websitebezoek verzameld. Verder kunnen ook trackinggegevens (bijv. browseractiviteit, clickstreamactiviteit, sessie heatmaps, etc.) worden verwerkt. Daarnaast kunnen ook persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen. Dit zijn meestal contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer (als u dat hebt opgegeven), IP-adres en geografische locatiegegevens. Welke gegevens precies worden opgeslagen, kunt u vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen? Wij zullen u informeren over de duur van de onderstaande gegevensverwerking in verband met het gebruikte websitebouwpakketsysteem, voor zover wij hierover meer informatie hebben. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. In het algemeen verwerken wij persoonlijke gegevens alleen zo lang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Het kan zijn dat de provider gegevens van u opslaat volgens zijn eigen specificaties, waarover wij geen controle hebben. Recht van bezwaar U hebt altijd recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke voor het gebruikte websitebouwsysteem. Contactgegevens vindt u in ons privacybeleid of op de website van de betreffende aanbieder. Cookies die aanbieders voor hun functies gebruiken, kunt u in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Houd er echter rekening mee dat alle functies dan mogelijk niet meer zoals gebruikelijk werken. Wettelijke basis Wij hebben een legitiem belang bij het gebruik van een websitebouwpakket om onze online service te optimaliseren en deze efficiënt en gebruiksvriendelijk voor u te presenteren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen).

Privacybeleid WordPress.com

We gebruiken WordPress.com, een systeem voor het bouwen van websites, voor onze website. De dienstverlener is het Amerikaanse bedrijf Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS. WordPress verwerkt ook gegevens van jou in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus vooral in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt WordPress zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Standaard Contractuele Clausules (SKC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als deze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verplicht WordPress zich te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. De gegevensverwerkingsovereenkomsten, die overeenkomen met de modelcontractbepalingen, zijn te vinden op https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/. Je kunt meer te weten komen over de gegevens die worden verwerkt door het gebruik van WordPress.com in het Privacybeleid op https://automattic.com/de/privacy/.

Privacybeleid Google Analytics

Samenvatting privacybeleid Google Analytics 👥 Betrokkene: websitebezoekers 🤝 Doel: evaluatie van bezoekersinformatie om het webaanbod te optimaliseren. 📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals locaties van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Meer details zijn verderop in dit privacybeleid te vinden. Bewaartermijn: afhankelijk van de gebruikte eigenschappen ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen).
Wat is Google Analytics? Op onze website gebruiken we het analyseprogramma Google Analytics (GA) van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Google Analytics verzamelt gegevens over uw handelingen op onze website. Wanneer u bijvoorbeeld op een link klikt, wordt deze actie opgeslagen in een cookie en doorgestuurd naar Google Analytics. Met behulp van de rapporten die we van Google Analytics ontvangen, kunnen we onze website en service beter afstemmen op uw voorkeuren. Hieronder gaan we dieper in op de trackingtool en informeren we u met name over welke gegevens worden opgeslagen en hoe u dit kunt voorkomen. Google Analytics is een trackingtool dat wordt gebruikt om het verkeer naar onze website te analyseren. Om Google Analytics te laten werken, is een trackingcode ingebouwd in de code van onze website. Wanneer u onze website bezoekt, registreert deze code verschillende acties die u op onze website onderneemt. Zodra u onze website verlaat, worden deze gegevens naar de servers van Google Analytics gestuurd en daar opgeslagen. Google verwerkt de gegevens en wij ontvangen rapporten over uw gebruikersgedrag. Deze rapporten kunnen het volgende omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt:
 • Publieksrapporten: via publieksrapporten leren we onze gebruikers beter kennen en weten we preciezer wie geïnteresseerd is in onze service.
 • Ad-rapporten: Ad-rapporten helpen ons bij het analyseren en verbeteren van onze online advertenties.
 • Acquisitierapporten: Acquisitierapporten geven ons nuttige informatie over hoe we meer mensen kunnen aantrekken voor onze service.
 • Gedragsrapporten: Hier leren we hoe u omgaat met onze website. We kunnen bijhouden welk pad u aflegt op onze site en op welke koppelingen u klikt.
 • Conversierapporten: Conversie is wanneer je een gewenste actie onderneemt op basis van een marketingboodschap. Je gaat bijvoorbeeld van een gewone websitebezoeker naar een koper of een nieuwsbriefabonnee. Deze rapporten helpen ons meer te weten te komen over hoe onze marketinginspanningen voor u werken. Op deze manier willen we ons conversiepercentage verhogen.
 • Real-time rapporten: Hier weten we altijd onmiddellijk wat er op onze website gebeurt. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers deze tekst lezen.
Waarom gebruiken we Google Analytics op onze website? Ons doel met deze website is duidelijk: we willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. De statistieken en gegevens van Google Analytics helpen ons om dit doel te bereiken. De statistisch geëvalueerde gegevens geven ons een duidelijk beeld van de sterke en zwakke punten van onze website. Aan de ene kant kunnen we onze site optimaliseren zodat deze beter gevonden wordt door geïnteresseerden op Google. Anderzijds helpen de gegevens ons om jou als bezoeker beter te begrijpen. Zo weten we precies wat we op onze website moeten verbeteren om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gegevens helpen ons ook om onze reclame- en marketingacties individueler en kosteneffectiever uit te voeren. Het heeft immers alleen zin om onze producten en diensten te tonen aan mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Welke gegevens worden opgeslagen door Google Analytics? Google Analytics maakt gebruik van een trackingcode om een willekeurige, unieke ID te creëren die wordt gekoppeld aan uw browsercookie. Dit is hoe Google Analytics u herkent als een nieuwe gebruiker. De volgende keer dat u onze site bezoekt, wordt u herkend als een “terugkerende” gebruiker. Alle verzamelde gegevens worden samen met deze gebruikers-ID opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om pseudonieme gebruikersprofielen te evalueren. Om onze website te analyseren met Google Analytics, moet een property-ID worden ingevoegd in de trackingcode. De gegevens worden dan opgeslagen in de overeenkomstige eigenschap. Voor elke nieuw aangemaakte eigenschap is de Google Analytics 4 eigenschap standaard. Als alternatief kunt u ook de Universal Analytics-eigenschap aanmaken. Afhankelijk van de gebruikte eigenschap worden gegevens voor verschillende tijdsduren opgeslagen. Labels zoals cookies en app instance-ID’s worden gebruikt om uw interacties op onze website te meten. Interacties zijn alle soorten handelingen die u verricht op onze website. Als u ook andere systemen van Google gebruikt (zoals een Google-account), kunnen gegevens die via Google Analytics worden gegenereerd, worden gekoppeld aan cookies van derden. Google deelt Google Analytics-gegevens niet met anderen, tenzij wij als websitebeheerder hiervoor toestemming geven. Uitzonderingen kunnen voorkomen indien wettelijk vereist. De volgende cookies worden gebruikt door Google Analytics: Naam: _ga Waarde: 2.1326744211.152311905239-5 Doel: Standaard gebruikt analytics.js de _ga-cookie om de gebruikers-ID op te slaan. In principe wordt het gebruikt om websitebezoekers te onderscheiden. Vervaldatum: na 2 jaar Naam: _gid Waarde: 2.1687193234.152311905239-1 Doel: De cookie wordt ook gebruikt om de websitebezoekers te onderscheiden Vervaldatum: na 24 uur Naam: _gat_gtag_UA_ Waarde: 1 Doel: Wordt gebruikt om het aantal aanvragen te verlagen. De cookie wordt elke keer geüpdatet als er informatie naar Google Analytics wordt gestuurd. Vervaldatum: na 2 jaar Naam: __utmt Waarde: 1 Doel: De cookie wordt net als _gat_gtag_UA_ gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen. Vervaldatum: na 10 minuten Naam: __utmb Waarde: 3.10.1564498958 Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies te bepalen. Hij wordt bijgewerkt telkens als er nieuwe gegevens of informatie naar Google Analytics wordt gestuurd. Vervaldatum: na 30 minuten Naam: __utmc Waarde: 167421564 Doel: Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies in te stellen voor terugkerende bezoekers. Dit is een sessiecookie en wordt alleen opgeslagen totdat u de browser weer sluit. Vervaldatum: Nadat u de browser hebt gesloten Naam: __utmz Waarde: m|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/ Doel: De cookie wordt gebruikt om de bron van het verkeer naar onze website te identificeren. Dat wil zeggen dat de cookie bijhoudt waarvandaan u naar onze website bent gekomen. Dit kan een andere pagina of een advertentie zijn geweest. Vervaldatum: na 6 maanden Naam: __utmv Waarde: niet gespecificeerd Doel: De cookie wordt gebruikt om aangepaste gebruikersgegevens op te slaan. Het wordt bijgewerkt wanneer informatie naar Google Analytics wordt verzonden. Vervaldatum: na 2 jaar Opmerking: Deze opsomming is niet volledig, omdat Google de keuze van zijn cookies altijd verandert. Hier geven we je een overzicht van de belangrijkste gegevens die Google Analytics verzamelt: Heatmaps: Google maakt zogenaamde heatmaps. Met heatmaps kun je precies die gebieden zien waar je op klikt. Dit geeft ons informatie over waar u “in beweging” bent op onze site. Sessieduur: Google definieert sessieduur als de tijd die u op onze site doorbrengt zonder deze te verlaten. Als u 20 minuten inactief bent geweest, wordt de sessie automatisch beëindigd. Bouncepercentage: Een bounce is wanneer je slechts één pagina op onze site bekijkt en vervolgens onze site verlaat. Account aanmaken: wanneer u een account aanmaakt of een bestelling doet op onze website, verzamelt Google Analytics deze gegevens. IP-adres: Het IP-adres wordt alleen in verkorte vorm getoond zodat er geen duidelijke toewijzing mogelijk is. Locatie: Het IP-adres kan worden gebruikt om het land en uw locatie bij benadering te bepalen. Dit proces wordt ook wel IP-locatiebepaling genoemd. Technische informatie: Technische informatie omvat, maar is niet beperkt tot, je browsertype, internetprovider of schermresolutie. Bron van herkomst: Google Analytics of wij zijn natuurlijk ook geïnteresseerd via welke website of via welke advertentie je op onze site terecht bent gekomen. Andere gegevens zijn contactgegevens, eventuele beoordelingen, het afspelen van media (bijvoorbeeld als u een video afspeelt via onze site), het delen van inhoud via sociale media of het toevoegen aan uw favorieten. De opsomming pretendeert niet volledig te zijn en dient slechts als algemene oriëntatie op de gegevensopslag door Google Analytics. Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen? Google heeft servers verspreid over de hele wereld. De meeste servers bevinden zich in Amerika en bijgevolg worden uw gegevens meestal opgeslagen op Amerikaanse servers. Je kunt hier lezen waar de datacenters van Google zich precies bevinden: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=de Je gegevens worden gedistribueerd op verschillende fysieke media. Dit heeft als voordeel dat de gegevens sneller toegankelijk zijn en beter beschermd zijn tegen manipulatie. In elk datacenter van Google zijn er overeenkomstige noodprogramma’s voor uw gegevens. Als bijvoorbeeld de hardware bij Google uitvalt of natuurrampen servers lamleggen, blijft het risico op een serviceonderbreking bij Google toch laag. De bewaarperiode van de gegevens is afhankelijk van de gebruikte eigenschappen. Bij gebruik van de nieuwere eigenschappen van Google Analytics 4 is de bewaartermijn van uw gebruikersgegevens vastgesteld op 14 maanden. Voor andere zogenaamde gebeurtenisgegevens hebben we de optie om te kiezen voor een bewaarperiode van 2 maanden of 14 maanden. Voor Universal Analytics-eigenschappen kiest Google Analytics standaard voor een bewaarperiode van 26 maanden voor uw gebruikersgegevens. Daarna worden uw gebruikersgegevens verwijderd. We hebben echter de optie om zelf de bewaarperiode van gebruikersgegevens te kiezen. Hiervoor hebben we vijf varianten beschikbaar:
 • Verwijdering na 14 maanden
 • Verwijdering na 26 maanden
 • Verwijdering na 38 maanden
 • Verwijdering na 50 maanden
 • Geen automatische verwijdering
Daarnaast is er ook een optie om gegevens alleen te verwijderen wanneer u onze website niet meer bezoekt binnen de door ons geselecteerde periode. In dit geval wordt de bewaartermijn gereset telkens wanneer u onze website opnieuw bezoekt binnen de opgegeven periode. Zodra de opgegeven periode is verstreken, worden de gegevens eenmaal per maand verwijderd. Deze bewaarperiode is van toepassing op uw gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersherkenning en advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick domeincookies). Rapportageresultaten zijn gebaseerd op geaggregeerde gegevens en worden gescheiden van gebruikersgegevens opgeslagen. Geaggregeerde gegevens zijn een samenvoeging van individuele gegevens tot een grotere eenheid. Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen? Volgens de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie hebt u het recht om informatie over uw gegevens te verkrijgen, deze bij te werken, te verwijderen of te beperken. Met de browser add-on om Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) uit te schakelen, kunt u voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt. U kunt de browser add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Houd er rekening mee dat deze add-on alleen het verzamelen van gegevens door Google Analytics uitschakelt. Als u in het algemeen cookies wilt deactiveren, verwijderen of beheren, vindt u de relevante links naar de respectieve instructies voor de meest populaire browsers onder het gedeelte “Cookies”. Wettelijke basis Het gebruik van Google Analytics vereist uw toestemming, die we hebben verkregen via onze cookie popup. Volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door web analytics tools. Naast toestemming is er een legitiem belang van onze kant om het gedrag van websitebezoekers te analyseren en zo ons aanbod technisch en economisch te verbeteren. Met behulp van Google Analytics kunnen we websitefouten opsporen, aanvallen identificeren en de economische efficiëntie verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Desondanks gebruiken we Google Analytics alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. Google verwerkt ook gegevens van u in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau bestaat voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. Als basis voor gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, dus in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Google zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Standaard Contractuele Clausules (SKC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verplicht Google zich te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het besluit en de bijbehorende standaardcontractbepalingen onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. De Google Ads Voorwaarden voor gegevensverwerking, die overeenkomen met de standaardcontractbepalingen en ook van toepassing zijn op Google Analytics, zijn te vinden op https://business.safety.google/adsprocessorterms/. We hopen dat we u de belangrijkste informatie over de gegevensverwerking van Google Analytics hebben kunnen verstrekken. Als u meer wilt weten over de trackingdienst, raden wij u deze twee links aan: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Google Analytics rapporteert over demografische kenmerken en interesses. We hebben promotierapportagefuncties ingeschakeld in Google Analytics. De rapporten Demografische kenmerken en Interesses bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Hierdoor kunnen we – zonder dat we deze gegevens kunnen toewijzen aan individuele personen – een beter beeld krijgen van onze gebruikers. U kunt meer te weten komen over reclamefuncties op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad. U kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van uw Google-account stopzetten onder “Instellingen voor advertenties” op https://adssettings.google.com/authenticated via het selectievakje. Google Analytics Bijlage voor gegevensverwerking We hebben een directe klantenovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics door het “Addendum gegevensverwerking” in Google Analytics te accepteren. U kunt hier meer te weten komen over het addendum voor gegevensverwerking voor Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad. Google Analytics rapporteert over demografische kenmerken en interesses. We hebben functies voor promotionele rapportage ingeschakeld in Google Analytics. De demografische en interesserapporten bevatten informatie over leeftijd, geslacht en interesses. Hierdoor kunnen we – zonder dat we deze gegevens kunnen toewijzen aan individuele personen – een beter beeld krijgen van onze gebruikers. Meer informatie over reclamefuncties vindt u op https://support.google.com/analytics/answer/3450482?hl=de_AT&utm_id=ad. U kunt het gebruik van de activiteiten en informatie van uw Google-account stopzetten onder “Instellingen voor advertenties” op https://adssettings.google.com/authenticated via het selectievakje. Google Analytics Bijlage voor gegevensverwerking We hebben een directe klantenovereenkomst met Google gesloten voor het gebruik van Google Analytics door het “Addendum gegevensverwerking” in Google Analytics te accepteren. U kunt hier meer te weten komen over het addendum voor gegevensverwerking voor Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de&utm_id=ad

Privacybeleid Google Fonts

Op onze website gebruiken we Google Fonts. Dit zijn de “Google Fonts” van het bedrijf Google Inc. Voor het Europese gebied is het bedrijf Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Voor het gebruik van Google Fonts hoef je niet in te loggen of een wachtwoord op te geven. Bovendien worden er geen cookies opgeslagen in je browser. De bestanden (CSS, lettertypen) worden opgevraagd via de Google-domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google zijn de aanvragen voor CSS en lettertypen volledig gescheiden van alle andere Google-services. Als je een Google-account hebt, hoef je je geen zorgen te maken dat je Google-accountgegevens tijdens het gebruik van Google Fonts naar Google worden verzonden. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op. We zullen in detail bekijken hoe deze gegevensopslag er precies uitziet. Wat zijn Google Fonts? Google Fonts (voorheen Google Web Fonts) is een lijst met meer dan 800 lettertypes die Google gratis ter beschikking stelt van zijn gebruikers. Veel van deze lettertypes zijn vrijgegeven onder de SIL Open Font License, terwijl andere zijn vrijgegeven onder de Apache licentie. Beide zijn vrije softwarelicenties. Waarom gebruiken we Google Fonts op onze website? Met Google Fonts kunnen we lettertypes gebruiken op onze eigen website, maar hoeven we ze niet te uploaden naar onze eigen server. Google Fonts is een belangrijk onderdeel om de kwaliteit van onze website hoog te houden. Alle Google Fonts worden automatisch geoptimaliseerd voor het web en dit bespaart datavolume en is een groot voordeel, vooral voor mobiel gebruik. Wanneer je onze site bezoekt, zorgt de lage bestandsgrootte voor een snelle laadtijd. Bovendien zijn Google Fonts veilige webfonts. Verschillende beeldsynthesesystemen (rendering) in verschillende browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten kunnen tot fouten leiden. Zulke fouten kunnen soms teksten of hele webpagina’s visueel vervormen. Dankzij het snelle Content Delivery Network (CDN) zijn er geen platformoverschrijdende problemen met Google Fonts. Google Fonts ondersteunt alle belangrijke browsers (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) en werkt betrouwbaar op de meeste moderne mobiele besturingssystemen, waaronder Android 2.2+ en iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). We gebruiken dus Google Fonts zodat we onze hele online service zo mooi en consistent mogelijk kunnen presenteren. Welke gegevens worden door Google opgeslagen? Wanneer je onze website bezoekt, worden de lettertypen opnieuw geladen via een server van Google. Door deze externe oproep worden gegevens doorgestuurd naar de servers van Google. Op deze manier herkent Google ook dat jij of je IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API is ontworpen om het gebruik, de opslag en het verzamelen van gegevens van eindgebruikers te beperken tot wat nodig is voor een goede levering van lettertypen. API staat overigens voor “Application Programming Interface” en wordt onder andere gebruikt als gegevensoverdracht in software. Google Fonts slaat CSS- en lettertype-aanvragen veilig op bij Google en is dus beveiligd. Aan de hand van de verzamelde gebruikscijfers kan Google bepalen hoe goed de afzonderlijke lettertypen worden ontvangen. Google publiceert de resultaten op interne analysepagina’s, zoals Google Analytics. Daarnaast gebruikt Google ook gegevens van zijn eigen webcrawler om te bepalen welke websites Google-lettertypen gebruiken. Deze gegevens worden gepubliceerd in de Google Fonts BigQuery database. Ondernemers en ontwikkelaars gebruiken de BigQuery webservice van Google om grote hoeveelheden gegevens te kunnen onderzoeken en verplaatsen. Het is echter nog steeds belangrijk om te onthouden dat elk verzoek van Google Font automatisch ook informatie zoals taalinstellingen, IP-adres, browserversie, browserbeeldschermresolutie en browsernaam naar de servers van Google verzendt. Of deze gegevens ook worden opgeslagen, kan niet duidelijk worden vastgesteld of wordt niet duidelijk gecommuniceerd door Google. Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen? Google bewaart verzoeken voor CSS-activa gedurende één dag op zijn servers, die zich voornamelijk buiten de EU bevinden. Hierdoor kunnen we lettertypen gebruiken met behulp van een Google stylesheet. Een stylesheet is een opmaaksjabloon die kan worden gebruikt om eenvoudig en snel bijvoorbeeld het ontwerp of het lettertype van een website te wijzigen. De lettertypebestanden worden een jaar lang door Google bewaard. Google streeft hiermee het doel na om de laadtijd van webpagina’s fundamenteel te verbeteren. Als miljoenen webpagina’s naar dezelfde lettertypes verwijzen, worden ze na het eerste bezoek in de cache opgeslagen en verschijnen ze onmiddellijk weer op alle andere webpagina’s die later worden bezocht. Soms werkt Google lettertypebestanden bij om de bestandsgrootte te verkleinen, de taaldekking te vergroten en het ontwerp te verbeteren. Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen? De gegevens die Google een dag of een jaar opslaat, kunnen niet gemakkelijk worden verwijderd. De gegevens worden automatisch naar Google verzonden wanneer de pagina wordt opgeroepen. Om deze gegevens voortijdig te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support op https://support.google.com/?hl=de&tid=311196631. Gegevensopslag voorkomt u in dit geval alleen als u onze site niet bezoekt. In tegenstelling tot andere webfonts geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. We hebben dus toegang tot een onbeperkte zee van lettertypes en kunnen er het beste uit halen voor onze website. Je kunt meer te weten komen over Google Fonts en andere kwesties op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311196631. Hoewel Google daar wel ingaat op privacy-gerelateerde kwesties, wordt er niet echt gedetailleerde informatie gegeven over gegevensopslag. Het is relatief moeilijk om echt precieze informatie van Google te krijgen over opgeslagen gegevens. Op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ kun je ook lezen welke gegevens Google in principe verzamelt en waarvoor deze gegevens worden gebruikt.

Introductie tot e-mailmarketing

E-mailmarketingoverzicht 👥 Betrokkenen: Nieuwsbriefabonnees 🤝 Doel: Directe reclame per e-mail, melding van systeemrelevante gebeurtenissen 📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die zijn ingevoerd tijdens de registratie, maar ten minste het e-mailadres. Meer details vindt u bij de gebruikte e-mailmarketingtool. 📅 Opslagperiode: Duur van het bestaan van het abonnement ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatige belangen).
Wat is e-mailmarketing? Om u altijd op de hoogte te houden, maken we ook gebruik van de mogelijkheid tot e-mailmarketing. Als u toestemming hebt gegeven om onze e-mails of nieuwsbrieven te ontvangen, worden uw gegevens ook verwerkt en opgeslagen. E-mailmarketing is een deelgebied van online marketing. Het gaat om het per e-mail versturen van nieuws of algemene informatie over een bedrijf, producten of diensten naar een specifieke groep mensen die daarin geïnteresseerd is. Als u wilt deelnemen aan onze e-mailmarketing (meestal via een nieuwsbrief), hoeft u zich meestal alleen maar te registreren met uw e-mailadres. Hiervoor vult u een online formulier in en verstuurt dit. Het kan echter ook voorkomen dat we je bijvoorbeeld om je titel en naam vragen, zodat we je persoonlijk kunnen schrijven. In principe werkt de registratie voor nieuwsbrieven met behulp van de zogenaamde “double opt-in procedure”. Nadat u zich op onze website hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail om uw inschrijving voor de nieuwsbrief te bevestigen. Dit garandeert dat het e-mailadres aan jou toebehoort en dat niemand zich heeft geregistreerd met een e-mailadres van een derde partij. Wij of een notificatieprogramma dat we gebruiken loggen elke individuele inschrijving. Dit is nodig zodat we ook kunnen bewijzen dat het registratieproces juridisch correct is verlopen. In de regel worden het tijdstip van registratie, het tijdstip van de registratiebevestiging en uw IP-adres opgeslagen. Daarnaast wordt ook bijgehouden wanneer u wijzigingen aanbrengt in uw opgeslagen gegevens. Waarom gebruiken we e-mailmarketing? We willen natuurlijk met u in contact blijven en u altijd het belangrijkste nieuws over ons bedrijf presenteren. Hiervoor gebruiken we onder andere e-mailmarketing – vaak gewoon “nieuwsbrieven” genoemd – als een essentieel onderdeel van onze online marketing. Als je hiermee instemt of als het wettelijk is toegestaan, sturen we je nieuwsbrieven, systeeme-mails of andere meldingen per e-mail. Wanneer we in de volgende tekst de term “nieuwsbrief” gebruiken, bedoelen we vooral regelmatig verstuurde e-mails. Natuurlijk willen we je op geen enkele manier lastigvallen met onze nieuwsbrieven. Daarom proberen we echt altijd alleen relevante en interessante inhoud te geven. Je komt bijvoorbeeld meer te weten over ons bedrijf, onze diensten of producten. Omdat we altijd bezig zijn met het verbeteren van onze aanbiedingen, zal onze nieuwsbrief je ook vertellen wanneer er nieuws is of wanneer we speciale, lucratieve promoties aanbieden. Als we voor onze e-mailmarketing gebruikmaken van een serviceprovider die een professioneel mailingprogramma aanbiedt, doen we dat om je snel en veilig nieuwsbrieven te kunnen sturen. Het doel van onze e-mailmarketing is in principe om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en om ons bedrijf te promoten. Welke gegevens worden verwerkt? Wanneer u abonnee wordt van onze nieuwsbrief via onze website, bevestigt u per e-mail uw lidmaatschap van een e-maillijst. Naast het IP-adres en e-mailadres kunnen ook uw aanhef, naam, adres en telefoonnummer worden opgeslagen. Maar alleen als u akkoord gaat met deze gegevensopslag. De als zodanig gemarkeerde gegevens zijn noodzakelijk voor uw deelname aan de aangeboden dienst. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig, maar als u dit niet doet, kunt u geen gebruik maken van de service. Daarnaast kan informatie over uw apparaat of de door u geprefereerde inhoud op onze website worden opgeslagen. U kunt meer te weten komen over het opslaan van gegevens wanneer u een website bezoekt in het gedeelte “Automatische gegevensopslag”. We registreren uw toestemmingsverklaring zodat we altijd kunnen bewijzen dat deze voldoet aan onze wetten. Duur van de gegevensverwerking Als u uw e-mailadres uitschrijft van onze distributielijst voor e-mails/nieuwsbrieven, kunnen we uw adres maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, zodat we uw toestemming op dat moment nog steeds kunnen bewijzen. We mogen deze gegevens alleen verwerken als we ons moeten verdedigen tegen eventuele claims. Als u echter bevestigt dat u ons toestemming hebt gegeven om u te abonneren op de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde een individueel verzoek tot verwijdering indienen. Als u permanent bezwaar maakt tegen de toestemming, behouden wij ons het recht voor om uw e-mailadres op te slaan in een zwarte lijst. Zolang u zich vrijwillig hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren we natuurlijk ook uw e-mailadres. Recht van bezwaar U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Het enige wat u hoeft te doen is uw toestemming voor het abonnement op de nieuwsbrief intrekken. Dit duurt meestal maar een paar seconden of een of twee klikken. Meestal vind je een link om je abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke e-mail. Als je de link echt niet kunt vinden in de nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via e-mail en we zullen je abonnement op de nieuwsbrief onmiddellijk annuleren. Wettelijke basis Het versturen van onze nieuwsbrief is gebaseerd op uw toestemming (Artikel 6 (1) a DSGVO). Dit betekent dat we u alleen een nieuwsbrief mogen sturen als u zich daar van tevoren actief voor hebt aangemeld. Indien van toepassing kunnen we u ook reclameboodschappen sturen op basis van artikel 7 (3) van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (UWG), op voorwaarde dat u klant van ons bent geworden en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor directe reclame. Informatie over speciale e-mailmarketingdiensten en hoe deze persoonlijke gegevens verwerken – indien beschikbaar – vindt u in de volgende secties.

Pushberichten Inleiding

Pushberichten overzicht 👥 Onderwerpen: abonnees van pushberichten 🤝 Doel: melding van systeemrelevante en interessante gebeurtenissen 📓 Verwerkte gegevens: Gegevens ingevoerd tijdens de registratie, meestal ook locatiegegevens. Meer details vind je bij de respectievelijke pushberichtentool die wordt gebruikt. 📅 Opslagduur: Gegevens worden meestal zo lang opgeslagen als nodig is voor het leveren van de diensten. ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (contract).
Wat zijn pushmeldingen? We gebruiken ook zogenaamde pushberichten op onze website, waarmee we onze gebruikers altijd op de hoogte kunnen houden. Dit betekent dat als je hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke pushberichten, we je kort nieuws kunnen sturen met behulp van een softwaretool. Pushberichten zijn tekstberichten die rechtstreeks naar u verschijnen op uw smartphone of andere apparaten, zoals tablets of pc’s, als u zich hiervoor hebt aangemeld. Je ontvangt deze berichten zelfs als je niet op onze website bent of onze service niet actief gebruikt. Hierbij kunnen ook gegevens over uw locatie en gebruiksgedrag worden verzameld en opgeslagen. Waarom gebruiken we pushberichten? Enerzijds gebruiken we pushberichten om onze diensten die we contractueel met u zijn overeengekomen volledig te kunnen leveren. Anderzijds dienen de berichten ook voor onze online marketing. We kunnen deze berichten gebruiken om u dichter bij onze service of onze producten te brengen. Vooral als er nieuws is in ons bedrijf, kunnen we je daar meteen over informeren. We willen de voorkeuren en gewoonten van al onze gebruikers zo goed mogelijk leren kennen om ons aanbod voortdurend te kunnen verbeteren. Welke gegevens worden verwerkt? Als u pushberichten wilt ontvangen, moet u ook bevestigen dat u deze wilt ontvangen. De gegevens die tijdens het toestemmingsproces worden verzameld, worden ook opgeslagen, beheerd en verwerkt. Dit is nodig om te kunnen aantonen en herkennen dat een gebruiker heeft ingestemd met het ontvangen van pushberichten. Hiervoor wordt een zogenaamd apparaattoken of pushtoken in uw browser opgeslagen. Meestal worden ook de gegevens van uw locatie of de locatie van het eindapparaat dat u gebruikt, opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat we ook altijd interessante en belangrijke pushberichten versturen, wordt de afhandeling van de berichten ook statistisch geëvalueerd. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of en wanneer je het bericht opent. Met behulp van deze inzichten kunnen we onze communicatiestrategie aanpassen aan jouw wensen en interesses. Hoewel deze opgeslagen gegevens aan u kunnen worden toegewezen, willen we u niet als individu controleren. We zijn eerder geïnteresseerd in de verzamelde gegevens van al onze gebruikers, zodat we optimalisaties kunnen doorvoeren. Welke gegevens precies worden opgeslagen, kunt u nalezen in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende dienstverleners. Duur van de gegevensverwerking Hoe lang de gegevens worden verwerkt en opgeslagen, hangt voornamelijk af van de tool die we gebruiken. Hieronder vind je meer informatie over de gegevensverwerking van de afzonderlijke tools. In de privacyverklaringen van de aanbieders staat meestal precies welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt en hoe lang. In principe worden persoonlijke gegevens alleen verwerkt zolang dat nodig is om onze diensten te leveren. Als gegevens worden opgeslagen in cookies, varieert de opslagperiode sterk. De gegevens kunnen direct na het verlaten van een website worden verwijderd, maar ze kunnen ook enkele jaren opgeslagen blijven. Daarom moet u elk afzonderlijk cookie in detail bekijken als u meer wilt weten over de opslag van gegevens. In de meeste gevallen vindt u ook informatieve informatie over de afzonderlijke cookies in de privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders. Wettelijke basis  Het kan ook zijn dat de pushberichten nodig zijn om aan bepaalde verplichtingen uit een contract te kunnen voldoen. Bijvoorbeeld zodat we je kunnen voorzien van technisch of organisatorisch nieuws. Dan is de rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO. Als dit niet het geval is, worden de pushberichten alleen verzonden op basis van uw toestemming. Onze pushberichten kunnen met name promotionele inhoud hebben. De pushberichten kunnen ook worden verzonden op basis van uw locatie, die uw eindapparaat weergeeft. De bovengenoemde analytische evaluaties zijn ook gebaseerd op uw toestemming om dergelijke berichten te ontvangen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 (1) lit. a DSGVO. Natuurlijk kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken of verschillende instellingen in de instellingen wijzigen.

Sociale media

Samenvatting privacybeleid sociale media 👥 Betrokkenen: bezoekers van de website 🤝 Doel: presentatie en optimalisatie van onze dienstverlening, contact met bezoekers, geïnteresseerden, etc., reclame 📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. Meer informatie hierover vind je bij de desbetreffende gebruikte social media tool. Bewaartermijn: afhankelijk van de gebruikte socialemediaplatforms ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen).
Wat zijn sociale media? Naast onze website zijn we ook actief op verschillende sociale mediaplatforms. Hierbij kunnen gebruikersgegevens worden verwerkt, zodat we ons kunnen richten op gebruikers die via de sociale netwerken in ons geïnteresseerd zijn. Daarnaast kunnen elementen van een socialemediaplatform ook rechtstreeks in onze website worden opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u op een zogenaamde social button op onze website klikt en rechtstreeks wordt doorgestuurd naar onze social media-aanwezigheid. Zogenaamde sociale media of social media zijn websites en apps waarmee geregistreerde leden inhoud kunnen produceren, inhoud openlijk of in specifieke groepen kunnen delen en met andere leden kunnen netwerken. Waarom gebruiken we sociale media? Al jaren zijn sociale mediaplatforms de plek waar mensen online communiceren en met elkaar in contact komen. Dankzij onze aanwezigheid in sociale media kunnen we onze producten en services promoten bij potentiële klanten. De sociale media-elementen die op onze website zijn opgenomen, helpen u om snel en probleemloos te kunnen overschakelen naar onze sociale media-inhoud. De gegevens die door uw gebruik van een social media-kanaal worden opgeslagen en verwerkt, zijn voornamelijk bedoeld om webanalyses te kunnen uitvoeren. Het doel van deze analyses is om nauwkeurigere en persoonlijkere marketing- en reclamestrategieën te kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van uw gedrag op een social mediaplatform kunnen met behulp van de geëvalueerde gegevens passende conclusies over uw interesses worden getrokken en zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hierdoor kunnen de platforms u ook op maat gemaakte advertenties presenteren. In de meeste gevallen worden hiervoor cookies in uw browser geplaatst, die gegevens over uw gebruiksgedrag opslaan. Over het algemeen gaan we ervan uit dat we verantwoordelijk blijven onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, zelfs als we gebruikmaken van diensten van een socialemediaplatform. Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat in bepaalde gevallen de exploitant van het sociale mediaplatform samen met ons verantwoordelijk kan zijn in de zin van art. 26 DSGVO. Voor zover dit het geval is, wijzen wij hier apart op en werken wij op basis van een overeenkomst hierover. De essentie van de overeenkomst wordt hieronder weergegeven met het betreffende platform. Houd er rekening mee dat bij het gebruik van de sociale mediaplatforms of onze ingebouwde elementen, gegevens van u mogelijk ook buiten de Europese Unie worden verwerkt, aangezien veel sociale mediakanalen, bijvoorbeeld Facebook of Twitter, Amerikaanse bedrijven zijn. Dit kan het voor u minder gemakkelijk maken om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens op te eisen of af te dwingen. Welke gegevens worden verwerkt? Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van de aanbieder van het sociale mediaplatform. Maar meestal zijn het gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens die je invult in een contactformulier, gebruikersgegevens zoals op welke knoppen je klikt, wie je leuk vindt of volgt, wanneer je welke pagina’s hebt bezocht, informatie over je apparaat en je IP-adres. De meeste van deze gegevens worden opgeslagen in cookies. Vooral als u zelf een profiel hebt bij het bezochte social media-kanaal en bent ingelogd, kunnen gegevens aan uw profiel worden gekoppeld. Alle gegevens die via een social mediaplatform worden verzameld, worden ook opgeslagen op de servers van de aanbieders. Alleen de aanbieders hebben dus toegang tot de gegevens en kunnen je de juiste informatie geven of wijzigingen aanbrengen. Als u precies wilt weten welke gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieders van sociale media en hoe u bezwaar kunt maken tegen de gegevensverwerking, moet u het betreffende privacybeleid van het bedrijf zorgvuldig lezen. Ook als u vragen heeft over de opslag en verwerking van gegevens of als u uw rechten wilt doen gelden, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder. Duur van de gegevensverwerking We zullen je hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, mits we hierover meer informatie hebben. Het sociale mediaplatform Facebook bewaart bijvoorbeeld gegevens totdat deze niet meer nodig zijn voor het eigen doel. Klantgegevens die worden gematcht met onze eigen gebruikersgegevens worden echter al binnen twee dagen verwijderd. In het algemeen verwerken we persoonlijke gegevens alleen zo lang als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Als dit wettelijk verplicht is, zoals bijvoorbeeld in het geval van boekhouding, kan deze bewaartermijn worden overschreden. Recht van bezwaar U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies of externe aanbieders zoals ingesloten sociale media-elementen op elk gewenst moment in te trekken. Dit werkt via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-outfuncties. U kunt het verzamelen van gegevens via cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door cookies in uw browser te beheren, uit te schakelen of te verwijderen. Aangezien tools voor sociale media cookies kunnen gebruiken, raden we u ook aan ons algemene privacybeleid over cookies te lezen. Om precies te weten te komen welke gegevens door u worden opgeslagen en verwerkt, moet u de privacyverklaringen van de betreffende tools lezen. Wettelijke basis Als u toestemming hebt gegeven om gegevens van u te verwerken en op te slaan door geïntegreerde social media-elementen, wordt deze toestemming beschouwd als de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Als er toestemming is gegeven, worden uw gegevens in principe ook opgeslagen en verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakenpartners. We gebruiken de tools echter alleen voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. De meeste sociale mediaplatforms plaatsen ook cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden wij u aan onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de betreffende serviceprovider te bekijken. Informatie over specifieke sociale mediaplatforms – indien beschikbaar – vindt u in de volgende secties.

Blogs en publicatiemedia Inleiding

Blogs en publicatie Media Privacybeleid Samenvatting 👥 Betrokkenen: websitebezoekers 🤝 Doel: Presentatie en optimalisatie van onze serviceprestaties evenals communicatie tussen websitebezoekers, beveiligingsmaatregelen en administratie 📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals contactgegevens, IP-adres en gepubliceerde inhoud. Meer details zijn te vinden in de gebruikte tools. 📅 Bewaartermijn: afhankelijk van de gebruikte tools ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interests), Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b DSGVO (contract)
Wat zijn blogs en publicatiemedia? Wij maken gebruik van blogs of andere communicatiemiddelen op onze website, waarmee wij enerzijds met u kunnen communiceren en u anderzijds met ons. Daarbij kunnen ook gegevens van u door ons worden opgeslagen en verwerkt. Dit kan nodig zijn zodat we de inhoud op de juiste manier kunnen presenteren, de communicatie werkt en de veiligheid wordt verhoogd. In onze tekst over gegevensbescherming gaan we in het algemeen in op welke gegevens van u kunnen worden verwerkt. Exacte details over gegevensverwerking zijn altijd afhankelijk van de gebruikte tools en functies. In de privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders vindt u precieze informatie over gegevensverwerking. Waarom gebruiken we blogs en publicatiemedia? Onze grootste zorg met onze website is om u te voorzien van interessante en boeiende inhoud en tegelijkertijd zijn uw meningen en inhoud belangrijk voor ons. Daarom willen we een goede interactieve uitwisseling tussen u en ons tot stand brengen. Met verschillende blogs en publicatiemogelijkheden kunnen we precies dat bereiken. U kunt bijvoorbeeld commentaar schrijven op onze inhoud, reageren op andere commentaren of, in sommige gevallen, zelf berichten schrijven. Welke gegevens worden verwerkt? Welke gegevens precies worden verwerkt, hangt altijd af van de communicatiefuncties die we gebruiken. Heel vaak worden het IP-adres, de gebruikersnaam en de gepubliceerde inhoud opgeslagen. Dit gebeurt voornamelijk om de veiligheid te waarborgen, spam te voorkomen en op te kunnen treden tegen illegale inhoud. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor gegevensopslag. Dit zijn kleine tekstbestanden die met informatie in uw browser worden opgeslagen. Meer informatie over de verzamelde en opgeslagen gegevens vindt u in onze afzonderlijke rubrieken en in het privacybeleid van de betreffende aanbieder. Duur van gegevensverwerking We zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, voor zover we hierover meer informatie hebben. Zo worden bijvoorbeeld in de bijdrage- en commentaarfuncties gegevens opgeslagen totdat u de opslag van de gegevens herroept. In het algemeen worden persoonlijke gegevens slechts zolang opgeslagen als absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Recht van bezwaar Je hebt ook het recht en de mogelijkheid om je toestemming voor het gebruik van cookies of communicatiemiddelen van derden op elk moment in te trekken. Dit kan via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-outfuncties. U kunt het verzamelen van gegevens via cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door cookies in uw browser te beheren, deactiveren of verwijderen. Aangezien cookies ook kunnen worden gebruikt bij publicatiemedia, raden we je ook aan om ons algemene privacybeleid over cookies te lezen. Om precies te weten welke gegevens door u worden opgeslagen en verwerkt, moet u de privacyverklaringen van de betreffende tools lezen. Wettelijke basis Wij gebruiken de communicatiemiddelen voornamelijk op basis van onze legitieme belangen (art. 6 (1) lit. f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten, zakelijke partners en bezoekers. Voor zover het gebruik dient voor het afwikkelen van contractuele relaties of het initiëren daarvan, is de rechtsgrondslag bovendien Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO. Voor bepaalde verwerkingen, in het bijzonder het gebruik van cookies en het gebruik van commentaar- of berichtfuncties, is uw toestemming vereist. Indien en voor zover u toestemming hebt gegeven voor het verwerken en opslaan van uw gegevens door geïntegreerde publicatiemedia, geldt deze toestemming als rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). De meeste communicatiefuncties die wij gebruiken, plaatsen cookies in uw browser om gegevens op te slaan. Daarom raden we je aan om onze privacytekst over cookies zorgvuldig te lezen en het privacybeleid of cookiebeleid van de betreffende serviceprovider te bekijken. Informatie over speciale tools – indien beschikbaar – vindt u in de volgende secties.

Blogberichten en commentaarfuncties Privacybeleid

Er zijn verschillende online communicatiemiddelen die we op onze website kunnen gebruiken. We gebruiken bijvoorbeeld blogberichten en commentaarfuncties. Dit geeft u de mogelijkheid om ook commentaar te geven op inhoud of berichten te schrijven. Als u deze functie gebruikt, kan uw IP-adres om veiligheidsredenen worden opgeslagen. Zo beschermen we onszelf tegen illegale inhoud zoals beledigingen, ongeoorloofde reclame of verboden politieke propaganda. Om vast te stellen of opmerkingen spam zijn, kunnen we ook gebruikersinformatie opslaan en verwerken op basis van ons legitieme belang. Als we een poll lanceren, slaan we ook uw IP-adres op voor de duur van de poll, zodat we ervoor kunnen zorgen dat alle deelnemers echt maar één keer stemmen. Cookies kunnen ook worden gebruikt voor opslagdoeleinden. Alle gegevens die we van jou opslaan (zoals inhoud of informatie over jou) blijven opgeslagen totdat je hier bezwaar tegen maakt.

Introductie partnerprogramma’s

Affiliate-programma’s Privacybeleid Samenvatting 👥 Betrokkenen: websitebezoekers 🤝 Doel: economisch succes en het optimaliseren van onze serviceprestaties. 📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals locaties van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Bewaartermijn: persoonlijke gegevens worden meestal opgeslagen door partnerprogramma’s totdat ze niet meer nodig zijn ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (Gerechtvaardigde belangen).
Wat zijn affiliate programma’s? We gebruiken partnerprogramma’s van verschillende aanbieders op onze website. Door het gebruik van een partnerprogramma kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder van het partnerprogramma en daar worden opgeslagen en verwerkt. In deze tekst over gegevensbescherming geven we je een algemeen overzicht van de gegevensverwerking door partnerprogramma’s en laten we je zien hoe je een gegevensoverdracht ook kunt voorkomen of intrekken. Elk partnerprogramma (ook wel affiliateprogramma genoemd) is gebaseerd op het principe van commissie. Op onze website wordt een link of een advertentie met een link geplaatst en als u daarin geïnteresseerd bent en erop klikt en op die manier een product of dienst koopt, ontvangen wij daarvoor een commissie (advertentievergoeding). Waarom gebruiken we affiliate programma’s op onze website? Ons doel is om je een aangename tijd te bezorgen met veel nuttige inhoud. Hiervoor steken we veel werk en tijd in de ontwikkeling van onze website. Met behulp van affiliate programma’s hebben we de mogelijkheid om een beetje betaald te krijgen voor ons werk. Elke affiliate link is natuurlijk altijd gerelateerd aan ons onderwerp en toont aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren. Welke gegevens worden verwerkt? Om te kunnen nagaan of u op een door ons gebruikte link hebt geklikt, moet de aanbieder van het partnerprogramma weten dat u de link via onze website hebt gevolgd. Er moet dus een correcte toewijzing zijn van de gebruikte partnerprogramma-links aan de daaropvolgende acties (zakelijke transactie, aankoop, conversie, impressie, etc.). Alleen dan kan de afrekening van commissies werken. Om deze toewijzing te laten werken, kan er een waarde worden gekoppeld aan een link (in de URL) of kan er informatie worden opgeslagen in cookies. Hierin wordt bijvoorbeeld opgeslagen van welke pagina je kwam (referrer), wanneer je op de link hebt geklikt, een identificatie van onze website, welke aanbieding het is en een gebruikersidentificatie. Dit betekent dat zodra je interactie hebt met producten en diensten van een partnerprogramma, deze aanbieder ook gegevens van je verzamelt. Welke gegevens precies worden opgeslagen, hangt af van de individuele aanbieder. Het partnerprogramma van Amazon maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen actieve en automatische gegevens. Actieve informatie omvat naam, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, betalingsgegevens of locatiegegevens. Automatisch opgeslagen informatie omvat in dit geval gebruikersgedrag, IP-adres, apparaatinformatie en de URL. Duur van de gegevensverwerking Wij zullen u hieronder informeren over de verwerking van persoonsgegevens, mits wij hierover meer informatie hebben. In het algemeen worden persoonlijke gegevens alleen verwerkt zolang dat nodig is voor het leveren van diensten en producten. Gegevens die in cookies worden opgeslagen, worden voor verschillende perioden bewaard. Sommige cookies worden al verwijderd nadat u de website verlaat, andere kunnen meerdere jaren in uw browser worden opgeslagen, tenzij ze actief worden verwijderd. De exacte duur van de gegevensverwerking hangt af van de gebruikte provider; in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van meerdere jaren. In de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal nauwkeurige informatie over de duur van de gegevensverwerking. Recht van bezwaar U hebt altijd recht op informatie, correctie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen hebt, kunt u ook altijd contact opnemen met de verantwoordelijke personen van de gebruikte partnerprogramma-aanbieder. Contactgegevens vindt u in ons specifieke privacybeleid of op de website van de betreffende aanbieder. U kunt cookies die aanbieders voor hun functies gebruiken in uw browser verwijderen, deactiveren of beheren. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, werkt dit op verschillende manieren. Wettelijke basis Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van affiliateprogramma’s, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door een partnerprogramma. Van onze kant is er ook een legitiem belang bij het gebruik van een partnerprogramma om onze online service en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen). Wij gebruiken het partnerprogramma echter alleen voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven. Informatie over speciale partnerprogramma’s ontvangt u – indien beschikbaar – in de volgende rubrieken.

Privacybeleid Amazon Affiliate-programma

Amazon Affiliate Program Privacy Policy Summary 👥 Betrokkenen: websitebezoekers 🤝 Doel: economisch succes en het optimaliseren van onze serviceprestaties. 📓 Verwerkte gegevens: Toegangsstatistieken, waaronder gegevens zoals locaties van toegang, apparaatgegevens, toegangsduur en -tijd, navigatiegedrag, klikgedrag en IP-adressen. Persoonlijke gegevens zoals naam of e-mailadres kunnen ook worden verwerkt. Bewaartermijn: persoonsgegevens worden door Amazon opgeslagen totdat ze niet langer nodig zijn ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (Legitieme belangen).
Wat is het Amazon affiliate programma? Op onze website maken we gebruik van het Amazon affiliate programma van het bedrijf Amazon.com, Inc. De verantwoordelijken voor de gegevensverwerking in het kader van het privacybeleid zijn Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München. Amazon Deutschland Services GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Duitsland, zal optreden als gegevensverwerker. Door gebruik te maken van dit affiliate programma van Amazon kunnen uw gegevens worden overgedragen aan Amazon en worden opgeslagen en verwerkt. In dit privacybeleid informeren we je over welke gegevens hiermee gemoeid zijn, waarom we het programma gebruiken en hoe je de gegevensoverdracht kunt beheren of voorkomen. Het Amazon affiliate programma is een affiliate marketing programma van het online verzendbedrijf Amazon.de. Net als elk ander affiliate programma is het Amazon affiliate programma gebaseerd op het principe van commissie. Amazon of wij plaatsen advertenties of affiliate links op onze website en als je daarop klikt en een product koopt via Amazon, ontvangen wij een advertentievergoeding (commissie). Waarom gebruiken we het Amazon affiliate programma op onze website? Ons doel is om je een leuke tijd te bezorgen met veel nuttige inhoud. Hiervoor steken we veel werk en energie in de ontwikkeling van onze website. Met behulp van het Amazon affiliate programma hebben we de mogelijkheid om een beetje beloond te worden voor ons werk. Elke affiliate link naar Amazon is natuurlijk altijd gerelateerd aan ons onderwerp en toont aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren. Welke gegevens worden opgeslagen door het Amazon affiliate programma? Zodra je interactie hebt met de producten en diensten van Amazon, verzamelt Amazon gegevens van je. Amazon maakt onderscheid tussen informatie die u actief aan het bedrijf verstrekt en informatie die automatisch wordt verzameld en opgeslagen. Actieve informatie” omvat bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, betalingsgegevens of locatiegegevens. Zogenaamde “automatische informatie” wordt voornamelijk opgeslagen via cookies. Dit omvat informatie over gebruikersgedrag, IP-adres, apparaatinformatie (browsertype, locatie, besturingssystemen) of de URL. Amazon slaat ook de clickstream op. Dit verwijst naar het pad (de opeenvolging van pagina’s) dat u als gebruiker aflegt om bij een product te komen. Amazon slaat ook cookies op in je browser om de herkomst van een bestelling te kunnen achterhalen. Op deze manier herkent het bedrijf dat je via onze website op een Amazon-advertentie of een affiliatelink hebt geklikt. Als u een Amazon-account hebt en bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, kunnen de verzamelde gegevens aan uw account worden toegewezen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij Amazon voordat je onze website bezoekt. Hier tonen we je voorbeeldcookies die in je browser worden ingesteld wanneer je op een Amazon-link op onze website klikt. Naam: uid Waarde: 3230928052675285215311905239-9 Doel: Deze cookie slaat een unieke gebruikers-ID op en verzamelt informatie over je website-activiteit. Vervaldatum: na 2 maanden Naam: ad-id Waarde: AyDaInRV1k-Lk59xSnp7h5o Doel: Deze cookie wordt geleverd door amazon-adsystem.com en wordt door het bedrijf gebruikt voor verschillende reclamedoeleinden. Vervaldatum: na 8 maanden Naam: uuid2 Waarde: 8965834524520213028311905239-2 Doel: Deze cookie maakt gerichte en op interesses gebaseerde advertenties mogelijk via het AppNexus-platform. De cookie verzamelt en bewaart bijvoorbeeld anonieme gegevens over op welke advertenties je hebt geklikt en welke pagina’s je hebt bezocht via het IP-adres. Vervaldatum: na 3 maanden Naam: session-id Waarde: 262-0272718-2582202311905239-1 Doel: Deze cookie slaat een unieke gebruikers-ID op die de server aan u toewijst voor de duur van een websitebezoek (sessie). Als u dezelfde pagina opnieuw bezoekt, wordt de daarin opgeslagen informatie opgehaald. Vervaldatum: na 15 jaar Naam: APID Waarde: UP9801199c-4bee-11ea-931d-02e8e13f0574 Doel: Deze cookie slaat informatie op over hoe je een website gebruikt en welke advertenties je hebt bekeken voordat je de website bezocht. Vervaldatum: na één jaar Naam: session-id-time Waarde: tb:s-STNY7ZS65H5335FZEVPE|1581329862486&t:1581329864300&adb:adblk_no Doel: Deze cookie registreert de tijd die u op een website doorbrengt met een unieke cookie-ID. Vervaldatum: na 2 jaar Naam: csm-hit Waarde: 2082754801l Doel: We konden geen exacte informatie over deze cookie achterhalen. Vervaldatum: na 15 jaar Opmerking: Houd er rekening mee dat deze lijst alleen voorbeelden van cookies toont en geen aanspraak kan maken op volledigheid. Amazon gebruikt deze ontvangen informatie om advertenties beter af te stemmen op de interesses van gebruikers. Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen? Persoonlijke gegevens worden door Amazon opgeslagen zolang dat nodig is voor de zakelijke diensten van Amazon of om juridische redenen. Aangezien het hoofdkantoor van Amazon in de VS staat, worden de verzamelde gegevens ook op Amerikaanse servers opgeslagen. Hoe kan ik mijn gegevens verwijderen of voorkomen dat gegevens worden opgeslagen? U hebt te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te verwijderen. Als je een Amazon account hebt, kun je veel van de verzamelde gegevens in je account beheren of verwijderen. Een andere optie om de gegevensverwerking en -opslag van Amazon volgens uw voorkeuren te beheren is uw browser. Daar kun je cookies beheren, uitschakelen of verwijderen. Dit werkt een beetje anders voor elke browser. Onder het kopje “Cookies” vind je de bijbehorende links naar de respectievelijke instructies van de populairste browsers. Wettelijke basis Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van het Amazon Partnerprogramma, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de betreffende gegevensverwerking. Volgens Art. 6 (1) lit. a DSGVO (toestemming), vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens zoals die kan plaatsvinden tijdens het verzamelen door het Amazon Partner Program. Van onze kant is er ook een legitiem belang bij het gebruik van het Amazon-partnerprogramma om onze online service en onze marketingmaatregelen te optimaliseren. De bijbehorende rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 (1) lit. f DSGVO (legitieme belangen). We gebruiken het Amazon-partnerprogramma echter alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Amazon verwerkt ook gegevens van u in onder andere de VS. We willen erop wijzen dat er volgens het advies van het Europese Hof van Justitie momenteel geen adequaat beschermingsniveau is voor de overdracht van gegevens naar de VS. Dit kan gepaard gaan met verschillende risico’s voor de rechtmatigheid en veiligheid van de gegevensverwerking. Als basis voor gegevensverwerking met ontvangers in derde landen (buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, d.w.z. in het bijzonder in de VS) of een gegevensoverdracht daarheen gebruikt Amazon zogenaamde modelcontractbepalingen (= art. 46. lid 2 en 3 DSGVO). Standaard Contractuele Clausules (SKC) zijn sjablonen die door de EU-Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verplicht Amazon zich te voldoen aan het Europese niveau van gegevensbescherming bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. Je kunt het besluit en de bijbehorende contractuele standaardclausules onder andere hier vinden: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. De voorwaarden voor gegevensverwerking van Amazon (AWS GDPR DATA PROCESSING), die overeenkomen met de contractuele standaardclausules, kun je vinden op https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf. We hopen dat we je dichter bij de belangrijkste informatie over gegevensoverdracht door het gebruik van het Amazon Affiliate Program hebben gebracht. Meer informatie vindt u op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Digistore24 Affiliate Programma Privacybeleid

Wij gebruiken het affiliate programma van Digistore24 voor onze website. De dienstverlener is het Duitse bedrijf Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim, Duitsland.  Voor meer informatie over de gegevens die verwerkt worden door het gebruik van Digistore24, verwijzen we naar het privacybeleid op https://www.digistore24.com/page/privacy.

Cookie Consent Management Platform Introductie

Cookie Consent Management Platform Samenvatting 👥 Betrokkenen: websitebezoekers 🤝 Doel: Het verkrijgen en beheren van toestemming voor bepaalde cookies en daarmee het gebruik van bepaalde tools 📓 Verwerkte gegevens: Gegevens die worden gebruikt om de ingestelde cookie-instellingen te beheren, zoals IP-adres, tijdstip van toestemming, type toestemming, individuele toestemmingen. Meer informatie is te vinden in de respectieve tool die wordt gebruikt. 📅 Opslagperiode: Afhankelijk van de gebruikte tool, je moet voorbereid zijn op periodes van meerdere jaren ⚖️ Wettelijke basis: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming), Art. 6 para. 1 lit.f DSGVO (gerechtvaardigde belangen).
Wat is een beheerplatform voor cookietoestemming? We gebruiken een Consent Management Platform (CMP)-software op onze website, die het ons en u gemakkelijker maakt om correct en veilig om te gaan met gebruikte scripts en cookies. De software maakt automatisch een cookiepop-up aan, scant en controleert alle scripts en cookies, geeft u toestemming voor cookies zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming en helpt ons en u om alle cookies bij te houden. Met de meeste hulpprogramma’s voor het beheren van cookietoestemmingen worden alle bestaande cookies geïdentificeerd en gecategoriseerd. U als websitebezoeker beslist dan zelf of en welke scripts en cookies u toestaat of weigert. De volgende grafiek illustreert de relatie tussen browser, webserver en CMP. Waarom gebruiken we een tool voor cookiebeheer? Ons doel is om u de best mogelijke transparantie te bieden op het gebied van gegevensbescherming. Bovendien zijn we hiertoe ook wettelijk verplicht. We willen u zoveel mogelijk informeren over alle tools en alle cookies die gegevens van u kunnen opslaan en verwerken. Het is ook uw recht om zelf te beslissen welke cookies u accepteert en welke niet. Om je dit recht te geven, moeten we eerst precies weten welke cookies er überhaupt op onze website terecht zijn gekomen. Dankzij een cookie management tool die regelmatig de website scant op alle bestaande cookies, zijn we op de hoogte van alle cookies en kunnen we je hierover DSGVO-conforme informatie geven. U kunt cookies vervolgens accepteren of weigeren via het toestemmingssysteem. Welke gegevens worden verwerkt? Binnen onze tool voor cookiebeheer kunt u elke cookie zelf beheren en hebt u volledige controle over de opslag en verwerking van uw gegevens. De verklaring van uw toestemming wordt opgeslagen zodat we u niet telkens opnieuw hoeven te vragen wanneer u onze website opnieuw bezoekt en zodat we uw toestemming ook kunnen bewijzen als dit wettelijk vereist is. Deze wordt opgeslagen in een opt-in cookie of op een server. Afhankelijk van de aanbieder van het cookiebeheerprogramma varieert de opslagperiode van uw cookie-toestemming. In de meeste gevallen worden deze gegevens (bijv. pseudonieme gebruikers-ID, tijdstip van toestemming, details van de cookie-categorieën, enz. Duur van de gegevensverwerking We zullen u hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, mits we hierover meer informatie hebben. In het algemeen verwerken we persoonlijke gegevens alleen zo lang als strikt noodzakelijk is om onze diensten en producten te leveren. Gegevens die in cookies worden opgeslagen, worden voor verschillende perioden bewaard. Sommige cookies worden al verwijderd nadat u de website verlaat, andere kunnen enkele jaren in uw browser worden opgeslagen. De exacte duur van de gegevensverwerking hangt af van de gebruikte tool; in de meeste gevallen moet u rekening houden met een opslagperiode van enkele jaren. In de respectieve privacyverklaringen van de afzonderlijke aanbieders krijgt u meestal precieze informatie over de duur van de gegevensverwerking. Recht van bezwaar Je hebt ook het recht en de mogelijkheid om je toestemming voor het gebruik van cookies op elk moment in te trekken. Dit kan via onze tool voor cookiebeheer of via andere opt-outfuncties. U kunt het verzamelen van gegevens via cookies bijvoorbeeld ook voorkomen door cookies in uw browser te beheren, uit te schakelen of te verwijderen. Informatie over specifieke tools voor cookiebeheer, indien beschikbaar, vindt u in de volgende secties. Wettelijke basis Als u toestemming geeft voor cookies, worden uw persoonsgegevens via deze cookies verwerkt en opgeslagen. Als wij cookies mogen gebruiken dankzij uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO), is deze toestemming ook de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies of de verwerking van uw gegevens. Om de toestemming voor cookies te kunnen beheren en u in staat te stellen uw toestemming te geven, wordt software voor het beheer van cookies gebruikt. Het gebruik van deze software stelt ons in staat om de website efficiënt en in overeenstemming met de wet te beheren, wat een rechtmatig belang is (artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO).

Externe online platforms Inleiding

Externe online platforms Privacybeleid Samenvatting 👥 Betrokkenen: bezoekers van de website of bezoekers van de externe online platforms 🤝 Doel: presentatie en optimalisatie van onze service, contact met bezoekers, geïnteresseerden 📓 Verwerkte gegevens: Gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, contactgegevens, gegevens over gebruikersgedrag, informatie over uw apparaat en uw IP-adres. Meer details zijn te vinden op het respectieve gebruikte platform. 📅 Opslagperiode: afhankelijk van de gebruikte platforms ⚖️ Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (Toestemming), Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (legitieme belangen).
Wat zijn externe online platforms? Om onze diensten of producten buiten onze website te kunnen aanbieden, maken we ook gebruik van externe platforms. Dit zijn meestal online marktplaatsen zoals Amazon of eBay. Naast onze verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming gelden ook de bepalingen voor gegevensbescherming van de externe platforms die we gebruiken. Dit is met name het geval als onze producten via het platform worden gekocht. Dus als er sprake is van een betalingstransactie. Bovendien gebruiken de meeste platforms uw gegevens ook om hun eigen marketingmaatregelen te optimaliseren. Het platform kan bijvoorbeeld met behulp van verzamelde gegevens advertenties precies afstemmen op de interesses van klanten en websitebezoekers. Waarom gebruiken we externe online platforms? Naast onze website willen we onze producten en diensten ook op andere platforms aanbieden om meer klanten dichter bij ons aanbod te brengen. Externe online marktplaatsen, zoals Amazon, Ebay en zelfs Digistore24, bieden grote verkoopsites die onze producten aanbieden aan mensen die misschien niet bekend zijn met onze website. Het kan ook gebeuren dat ingebouwde elementen op onze site doorverwijzen naar een extern online platform. Gegevens die worden verwerkt en opgeslagen door het gebruikte online platform dienen het bedrijf enerzijds om het betalingsproces te loggen, maar ook om webanalyses te kunnen uitvoeren. Het doel van deze analyses is om nauwkeurigere en persoonlijkere marketing- en reclamestrategieën te kunnen ontwikkelen. Afhankelijk van uw gedrag op een platform kunnen met behulp van de geëvalueerde gegevens passende conclusies over uw interesses worden getrokken en zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Op deze manier is het voor de platforms ook mogelijk om u op maat gemaakte advertenties of producten aan te bieden. In de meeste gevallen worden hiervoor cookies in uw browser geplaatst, die gegevens over uw gebruiksgedrag opslaan. Houd er rekening mee dat wanneer u de platforms of onze ingebouwde elementen gebruikt, gegevens over u ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt, aangezien online platforms, bijvoorbeeld Amazon of eBay, Amerikaanse bedrijven zijn. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet meer zo gemakkelijk kunt opeisen of afdwingen. Welke gegevens worden verwerkt? Welke gegevens precies worden opgeslagen en verwerkt, hangt af van het externe platform in kwestie. Maar meestal gaat het om gegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, gegevens die je invult in een contactformulier, gebruikersgegevens zoals op welke knoppen je klikt, wanneer je welke pagina’s hebt bezocht, informatie over je apparaat en je IP-adres. Heel vaak worden deze gegevens opgeslagen in cookies. Als u een eigen profiel hebt op een extern platform en daar ook bent ingelogd, kunnen gegevens aan het profiel worden gekoppeld. De verzamelde gegevens worden opgeslagen op de servers van de gebruikte platforms en daar verwerkt. Hoe een extern platform gegevens precies opslaat, beheert en verwerkt, kun je vinden in het betreffende privacybeleid. Als je vragen hebt over de opslag en verwerking van gegevens of je rechten wilt doen gelden, raden we je aan rechtstreeks contact op te nemen met het platform. Duur van de gegevensverwerking We zullen je hieronder informeren over de duur van de gegevensverwerking, mits we hier meer informatie over hebben. Amazon bewaart gegevens bijvoorbeeld totdat ze niet langer nodig zijn voor het eigen doel. In het algemeen verwerken we persoonlijke gegevens alleen zolang het absoluut noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten en producten. Recht van bezwaar U hebt ook het recht en de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op elk gewenst moment in te trekken. Dit werkt via onze tool voor cookiebeheer of via opt-outfuncties op het betreffende externe platform. Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens via cookies voorkomen door cookies in uw browser te beheren, te deactiveren of te verwijderen. Aangezien cookies kunnen worden gebruikt, raden we ook ons algemene privacybeleid voor cookies aan. Om precies te weten welke gegevens door u worden opgeslagen en verwerkt, moet u de privacyverklaringen van de respectieve externe platforms lezen. Wettelijke basis Als u toestemming hebt gegeven om gegevens van u te laten verwerken en opslaan door externe platforms, wordt deze toestemming beschouwd als de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Als er toestemming is gegeven, worden uw gegevens in principe ook opgeslagen en verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f DSGVO) in een snelle en goede communicatie met u of andere klanten en zakelijke partners. Als we elementen van externe platforms op onze website hebben geïntegreerd, zullen we deze desondanks alleen gebruiken als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Informatie over specifieke externe platforms – indien beschikbaar – vindt u in de volgende secties. Alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd.